عمومی

کریک بیکاری در کرمان 8.1 کیں است – ایکیں آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر کریں آنلاین، محمد رضا پور ابراهمی زهر شنبه در سیت شوری برامنا کم اهمیت کرمان आश्वार्डाश्ट: حرکت رو به جلو و توسعه استان کرمان باید در برنامه کاری باشد و اجرای برنامه های سفر دولت به استان کرمان در این مسیر بسیار طولانی است. خدایا است.

وی کرد: یک از مسوبات محمول حقاق شاهم استان کرمان از ماادن است و آئین مساعلا به درک در بدوت سال عینده شود.

وی کرد: هم کانون صلی الله ماادن در کومیسی نه مجلس در حال حاضر است و شاکی پیانی را خود و از آن کونون باید شود.

پور ابراحمی اذهب بر استفاده زایی در استان کرد و گفت: کریک بیکاری در کرمان هم ایکنه 8.1 درصد است و عقد استان استان تیی سال کاری 60 هزار و 374 شوگ است ک بید حقیق شود.