عمومی

گزارشگر حرمت دارد اقهایان – خبرانلاین

یک بار دیگر سرعت بد با خبرنگاران و این بار در فرودگاه امام خمینی (ره) ماجرا از رسانه ها برای پوشش لحظه ای و ورود کاروان فوتبال ساحلی به ایران در مسیر فرودگاه بود و این یک خبر بود. ساعت زودتر تشنه و کشنه.با آئین هال کے کے کے کے کے ہے इन उक्षान दिल्धोर श्धदि

و به جای گفتمان، برکورد فیسیکی با انها لحد لحد بشکند، دست زدن به بدن و دادن خبرنگاران اصلاً زبیندا نیست و اگر اخبار فوتبال ساحلی پوشش داده نمی شد، برای روابط عمومی فرودگاه بهتر بود.

خبرنگار در حال کار روی اخبار است و تیم فوتبال ساحلی همان قهرمان جام جم بین قاره ها بهترین خبر است و این نوع رفتار فقط خستگی بر دوش کسانی می گذارد که می توانند کیلومترها را برانند. با ماشین خودشان.

البته این اولین بار نیست که برخوردهای بد شما با خبرنگاران اتفاق می افتد و با این نگرش قطعا آخرین بار هم نخواهد بود! سوی فاسلامان پشت میز نشین ها و همه فیلمین همی شود.

251 251