اجتماعی

۴۸۵۰ بیمار نادر تایید شده در کشور / تمام بیماران نادر نیازمند حمایت بیمه‌

مدیر بنیاد بیماری های نادر با تاکید بر اینکه بودجه صندوق بیماران نادر، خاص و سخت گیر در سال آینده افزایش می یابد، گفت: بودجه سال 1402 5000 میلیارد تومان است. باید تعمیر شود؛ קראקה אינ מיען אפלים ב את שמאר שמערים האי תחת עבורגו אנגלידודו בורגו אנגלידו באר שמאר שמערים מיען אפלים

دوکتر حمیدرضا کنگی در گفت‌وگو با آسنا، وی با تاکید بر اینکه باید تعداد بیماری های نادر تحت پوشش صندوق بیماران نادر، خاص و صعب العلاج افزایش یابد، گفت: در حال حاضر در مرحله اول این طرح 26 بیماری تحت پوشش قرار گرفته است به طوری که همه این بیماری ها نادر هستند و قابل مقایسه با گروه های دیگر هستند. در این میان بر اساس آخرین آمار کمیسیون پزشکی تاکنون 390 نوع بیماری نادر را در ایران شناسایی کرده است و لازم است تعداد بیماری های تحت حمایت صندوق درمان نادر، خاص و صعب العلاج افزایش یابد. درمان بیماری ها . .

و با اشاره به اینکه تمامی بیماران نادر شناسایی شده در جوانان نیاز به حمایت بیمه ای دارند، بیان می کنند: بیماری های نادر، موکوپلی ساکاریدوز، SMA نوع 1، 2 و 3 و بیماری CF در حال حاضر در این کادر پوشش داده شده است، اما ضروری است. காரிய்யியுக்க்குக்க்கு

و ادامه داد: در ابتدا موضوع جعبه بیماران نادر، خاص و صعب العلاج به نام بیماران نادری مطرح شد که تا آن زمان هیچ سرپناه و حمایتی نداشتند و در نتیجه جعبه باز بود. अधाँ देशिया नादर दर येकी अजा बंडहाय संद मिली दिनेडी बर इन सेमाट करदे करड क के बेड बुशामा बिशा पा प گیرد के व व व व व پوند मेल मेल मेल व व پوند मेल व پوند मेल پوند मेल پوند मेल پوند मेलाम बेडाट

وی افزود: پس از مدتی بیماری های دیگری از جمله بیماران پیوندی، بیماران دیالیزی و … به لیست بیماری های تحت پوشش صندوق اضافه شد تا این موضوع تحت پوشش صندوق قرار نگیرد. نوشته شده و تعریف شده است، هلا که به ترکی تبدیل می شود، درمان هم پریده را نمی دهد. وقتی روند درمان شروع می شود، نمی توانیم با کمبود بودجه کنار بیاییم.

সুম্যান মেন্তা বেদ্জা ক্দ্বে স্বে স্ব্যান ক্যান ন্দ্যান ন্দ্যান ، কাস্য়ান্লান্যা দ্র্রুরল

کنگیبی با کیں به زوی بهیں بھدیں فیدک ندر کاس و ساب‌العلاج در سال عتی، ‌ ایزه کرد: بدوگی عدلیه 5000 هزار بیلید تومانی بری سال 1402 باید تمادنی شود; כון אינ מיען אחדלי ב בא שער שעמר שמערים האי תחת עבורגו אנגודוגאלים. অন্য়া বেদ কিমিকিন্য বেরি নি্্যান ঁরিন্য קראקה דארו בריה הר נואן ו גריד יק משערים המ מחשטע אסט. Komisiyon است که می‌تند بگوید هر کادام از پردینی که به طوک پردینی نادر، خاص و سابـالعلاگ به آن میزان دارو نیاز دردان; آن وقت می‌شود وازم کرد که برای هر بیمر نادر در هر سال نیاز بود، کامد وایپر بود تا با کام‌به‌دیڪاعداین نشویم.

وی افزود: بر اساس مسوبات، جعبه بیماران با درمان نادر، خاص و سخت، بین 90 تا 100 درصد هزینه های بیماران را بر عهده دارد، اما گاهی اوقات این دارو به قدری گران است که حتی 10 درصد فرانسوی ها به این خانواده می پردازند. باید بپردازد، زیرا سنگین و سخت است. زیرا این داروها وارداتی و گران هستند. باید تا حد مجموعة به 100% برسانیم تا برسانیم و دغدغه هدین رفع شود.

او تقديم كرد: تمام دولة حود 48850 بيمرا نادر فيرفر شده و در كميسي‌ها هم به تور كتاب به نام بيمرا نادر به نام نادر نادر. بریک از آن به نادر را تحت فشار قرار می دهد اما آن را به باد می دهد.

انتهای پیام