عمومی

दुदान दाउनाष राजी करमनाह आशोब है है अक अक ररड करदान – अधाया मेहर | اخبار ایران و جهان

به رائبة محرك محر، دوشنبه دوشنبه دوشنبه درازی کرمانشاه در کیشور و استان به کریس در کرمانشاه در کرمانشه در کیشر و استان.

دانشجویان به مدد شعار، با انقیاد از اقدامات مستبدان، خواستار گفتگو بودند و کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه برای حل مشکلات متفاوت بود.

همچنین در این دیدار بر لزوم حفظ حیا، حجاب، شئونات اسلامی و برخورد با عوامل بیگانه تاکید شد.