عمومی

प्रागा प्रहेट जाज़ेडीहाय शन्बे – आाट

பெர்கை பெருக்கள்

این شایعه توسط محمودرضا خاوری، رئیس بانک جمهوری اسلامی ایران احیا شده است.

به گزارش دوران خبر، چند روزنامه سراسری را در صفحه اول مشاهده می کنید:

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

பெர்கை பெருக்கள்

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید