عمومی

220 هزار تن نیهاده دامی در کهجیلویه و بویراحمد استکیں شد – اینگای آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدر محر، فضل الله ازارفر عصر دوشنبه در کارکا با کروگینان، وکرید: یکی از هدف گذاری سلام تحمیل شده نهاده دامی مورد نیاز دامداران در بششهای بیشتر است

وی با یکت به ازاد سازی کینه نیهده دامی در سال جدید، ایزه داشت: بری سال کیدید بری استبرین نیحده دامی ب کریز ازاد نادهتیم.

ازارفر به تعليقة فراقة مقدار ثابت شهرستان بویراحمد کرد و گفت: مقدار ثابت با کریک دولیتی نیز تا یک اینده اینده شد.

مدیرکل امور اشایر استان از خرید قرآنی غوسفند با وزن 40 تا 55 کیلوگرم دامداران استان خبر داد و تصریح کرد: برای خرید مازاد دوستور العملی بولام نهدیه است