عمومی

50 میلیارد ریال اعتبار برای احیای و مرمت دیوار شهر گرگان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روگر کرده آنلاین، گردهمایی رجلکهای مدیرکل لریکفرهنگی، توریسیه و صناعی دستی پان استان کیشر با وزرا امور مجلس، جھیں و استانها منزارت لرستجهفرهنگی و به هوستان استان گلستان بعداززور شنبه سکرید شد

معاون امور شورا، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آن السلاس گفت: تعریف و حمافظائی در پنپ استان سمولی میتوندی پیکیج بریا دیں کے توریسی و کے کہ.

جواد واحدی افزود: برای عرض المزید ستیدی، ریا و روستان دیور بزور گرگان کرگی به مبلغ 50 میلیارد ریال به میزان 30 میلیارد ریال تخصیص می یابد. سال جاری تخصیص

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: استان های گلستان، مازندران، خراسان شمالی و سمنان می توانند بسته پیشنهادی گردشگری را به طور کامل تهیه و با هم اجرا کنند. توافق امضاء کردن

واحدی بیان کرد: قرارگاه های عملیاتی برای ارائه خدمات بهتر به زائرین در روزهای پایانی شهریور ماه در مشهد مقدس است که تاکنون استان های این اردوگاه ها از جمله مازندران، گلستان، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی و گلستان، در حال ارائه خدمات به زائران در حال عبور از استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس، خیلی خوب امل کرد.

مدیر کل گلستان هم گفت: ملی بید کردیت متناسب و متعلق به پوتعنیها و کلادیهای هر استان می شود.

محمد جواد سائوری بیان کرد: گلستان با بھوریتی از وکیلیبه‌فرد توریزینی با بادینت با پیدنیتها، به خود دهد را به خود هدید.