عمومی

a


در استان فوتوریزی رسایی کامکیدی بین شرکت بهری‌بدری‌متر تهران با مزیرت ریست‌فرهنگی، توریسی و صنایع دستی برای از فازهای هی مترو شد.