عمومی

dawat به حكمت اساس dawat prophetan و imamaman est


در ایام دهه و پایان شهریور ماه با عزاداری چهار معصوم روبرو هستیم. ولا رسول الخدا كه الهوادة و را اسوه ما نفظة كردة و سريحا راسول مي كند «و لكم في رسول الله اسوة حسنة». شهادت دوم امام حسن مجتبی که از حضرت رسول است این است که فرمود: لو کان العقل رجلا، لکان الحسن، اقرار عقل در قیافه مردی زهر می شد، همانا «حسن» بود. مورخ نوشته و نوشته است که پیامبر به آخر شهریور رسیده است. برکه هم اوایل ماه ربیع را بری را بریک اند. سوم امام حسین است که به تعلیم از عرباین در عمل عمل و اصل سوگواری به اوست. चार्म शाहादत अमाम राजा कहा अगा व मुाम یشان روز اخر سافر عرض المزیده است