فرهنگ و هنر

انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینمای ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری دوران خبر، انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه کننده کارگردانان سینمای ایران برای انتخاب هیئت رییسه در خانه سینما برگزار شد .
محمد رسول اف، عبدالرضامنجزی، مصطفی آل احمد با کسب آرا شرکت کنندگان در ترکیب هیئت رییسه جای گرفتند.
اعضا منتخب: ابولحسن داوودی، علیرضا رییسیان، مجید برزگر، محمد رسول اف، عبدالرصا منجزی، اصغر هاشمی و محمد احمدی می‌باشند.
اسماعیل میهن دوست به عنوان بازرس این انجمن و مصطفی آل احمد علی البدل انتخاب شدند.

انتخابات مجمع عمومی انجمن تهیه‌کننده کارگردانان سینمای ایران برگزار شد

۵۷۵۷

بخش فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.