ببینید | تصاویری از اسلحه کشی وزیر امنیت اسرائیل به روی مرد فیلم‌بردار


ویدئو منتسب به بن گویر وزیر امنیت اسرائیل که برای جای پارک خودرو اسلحه می‌ کشد را، ببینید./viral vids