ببینید | لحظه هدف قراردادن پهپادهای اوکراینی توسط روسیه


واکنش سریع روسیه باعث از بین رفتن دسته ای از پهپادهای کامیکازه اوکراینی روی زمین شد. منبع: Viral Vids