اجتماعی

دوران خبر – سیلاب مشهد

سید محمد آل رسول

در سیلاب عصر امروز ۲۶ اردیبهشت مشهد دو نفر که در خودرو گرفتار سیلاب شده بودند جان باختند.

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.