اجتماعی

روزنامه‌های ورزشی دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲


پیشخوان روزنامه‌های ورزشی دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ را مشاهده کنید.

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.