عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

روزنامه ایران در ویژه نامه امروز خود آماری از عملکرد دولت شهید رئیسی در حوزه اقتصادی منتشر کرد.

به گزارش دوران خبر به نقل از روزنامه ایران، در طول سه سال دولت شهید رئیسی رشد چشمگیری در حوزه های اشتغال و تجارت خارجی و شاخص های صنعتی را تجربه کردیم و در مقابل، بهبود در شاخص های تورم و رشد قیمت ها و آمار بیکاری را شاهد بودیم.

روزنامه ایران در ویژه نامه پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ آمار و شاخص های اقتصادی در طول این سه سال را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

عملکرد دولت شهید رئیسی در آینه آمار

انتهای پیام