اجتماعی

پرویزی: بوکس ورزشی مافیایی است/ ناداوری سه سهمیه المپیک را از ایران گرفت


ملی پوش بوکس گفت: داوری غلط و افتضاح سه سهمیه المپیک را از بوکس ایران گرفت.

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.