اجتماعی

پنجمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)


پنجمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.