پور محمدی: نهاد نظارتی بر شبکه های خانگی را باید اصلاح کنیم

در سومین مناظره که با محور مسائل اجتماعی و فرهنگی و با حضور شش کاندیدا برگزار شد، مصطفی پور محمدی به عنوان نامزد شماره یک اعلام کرد: « ما باید سیاست های فرهنگی شهید رئیسی را ادامه دهیم. قله های زیادی را فتح کردیم ولی در مجموع باید قبول کنیم دستاوردهای ما قابل توجه نیست. شهید رئیسی پروژه بزرگی را آغاز کرد آن هم پروژه هنر برای همه. این فکر بسیار جالبی بود که ایشان آغاز کرد البته به خاطر حادثه ناگوار به پایان نرسید ولی باید این تفکر دنبال شود.»

او ادامه داد: «مسئله این است فرهنگ امنیتی یا امنیت فرهنگی؟ امنیت برای فرهنگ یا فرهنگ برای امنیت؟ من که در این رشته سابقه دارم معتقدم که امنیت فرهنگی را هدفگیری کنیم و این میتواند بستر رشد و ارتقا را فراهم کند. اجازه بدهیم بخش خصوصی حضور قوی در اقتصاد فرهنگ داشته باشد و پلتفرم‌های شبکه‌نمایش‌خانگی را رقیب ندانیم.»

او با اشاره به یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه فرهنگ گفت: «یکی از مسائل مهم فرهنگ و هنر سرقت های ادبی هنری است. در وزارت دادگستری معاونت حقوق مالکیت تشکیل دادم.»

۲۴۵۲۴۵