علمی و پزشکی

چگونه کلسترول خون را کاهش دهیم؟


از تعریفة عرض المزید، بهترین راه برای کاهش کلسترول، کاهش مصرف چربی اشباع شده و چربی ترانس.