کاهش فعالیت های نفتی کار دست عربستان داد

کاهش فعالیت های نفتی کار دست عربستان داد

داده ها نشان داد که تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سه ماهه اول 1.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است زیرا کاهش فعالیت های نفتی همچنان بر رشد کلی تاثیر می گذارد.

به گزارش دوران خبر، تولید ناخالص داخلی این پادشاهی در سه ماهه چهارم سال 2023 به مقدار 3.7 درصد کاهش یافت. این کاهش در سه ماهه اول سومین سه ماهه متوالی انقباض سالانه در این کشور بود که به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت های نفت آسیب دیده بود.

طبق گزارش رویترز، بر اساس برآوردهای اداره کل آمار، فعالیت های نفتی در سه ماهه اول نسبت به سال قبل 11.2 درصد کاهش داشته است، در حالی که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نسبت به سال قبل 3.4 درصد و فعالیت های دولتی دو درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام