اقتصادیکسب و کارهای برتر روز

نقشه سیم کشی آفتامات چراغ

آفتامات (رله)، به منظور تقویت نور چراغ های روشنایی خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. با قرار دادن رله در مدار الکتریکی چراغ ها، ولتاژ ثابت باتری شدت جریان مصرفی لامپ چراغ ها را تامین می کند. این بار با آفتامات مورد استفاده در چراغ های بزرگ خودروهای سواری و آزمایش اتوماتیک راهنما با هم همراه می شویم تا با نحوه عملکرد و ویژگی های آن در خودرو آشنا شویم. جهت اطلاعات بیشتر از خرید بست کمربندی به سایت مراجعه کنید.

  آفتامات چراغ های بزرگ و کاربرد آن

  اتوماتیک راهنما

  آزمایش اتوماتیک راهنما

آفتامات چراغ های بزرگ و کاربرد آنآفتامات (رله)، به منظور تقویت نور چراغ های روشنایی خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. با قرار دادن رله در مدار الکتریکی چراغ ها ولتاژ ثابت باتری، شدت جریان مصرفی لامپ چراغ ها را تامین می کند. در ساختمان رله از یک عدد بوبین (سیم پیچ) و یک عدد پلاتین استفاده شده، به طوری که ابتدای و انتهای سیم پیچ بوبین و پایه های پلاتین ها به چهار عدد ترمینال تعبیه شده در بدنه ی آفتامات متصل است. در تصویر زیر رله یا آفتامات مورد استفاده در مدار روشنایی خودروها دیده می شود.

برای تشخیص ترمینال های رله از روش نام گذاری استفاده شده است ترمینال ها به شکل اختصاصی، با درج عدد در کنار هر یک از پایه ها (ترمینال ها) روی بدنه ی رله نام گذاری می شوند. شماره ی ترمینال ها و نحوه ی قرار گرفتن رله در مدار الکتریکی چراغ های برزگ جلو به ترتیب زیر است:

 • ترمینال اتصال بدنه رله با شماره ۸۵
 • ترمینال سوئیچ چراغ های بزرگ جلو با شماره ی ۸۶
 • ترمینال اتصال باتری با شماره ی ۳۰
 • ترمینال اتصال چراغ های بزرگ جلو با شماره ی۸۷

در تصویر زیر شماره گذاری ترمینال های یک نوع رله نشان داده شده است.

سیم کشی مدارهای الکتریکی بعضی از خودروها به گونه ای است که محل اتصال رله در مدار به صورت سوکت در روی دسته سیم پیش بینی و طراحی شده است در این طرح ترمینال های رله فاقد شماره گذاری است و فقط در وضعیت مشخص، درون سوکت نصب می شوند.

برای حفظت مدار الکتریکی مصرف کننده هایی که بعدا به سیستم الکتریکی خودرو اضافه می شوند مانند (چراغ های مه شکن، نوپر افکن و…) و امکان استفاده از ترمینال های جعبه فیوز امکان پذیر نیست از رله های فیوز دار استفاده می شود و در این نوع رله ها فیوز در مدار داخلی رله قرار می گیرد و حداکثر جریان مصرفی را کنترل می کند. در تصویر زیر یک نوع از رله های فیوز دار نشان داده شده است.

برای تشخیص ترمینال های پلاتین ها به بوبین داخل رله به ترتیب زیر عمل کنید:

 • سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.
 • یکی از سیم های مولتی متر را به ترمینال رله متصل کنید.

سیم دیگر مولتی متر را به ترمینال بعدی رله اتصال دهید. حرکت عقربه ی مولتی متر نشان دهنده ی اتصال و ارتباط داخلی دو ترمینال و ثابت بودن عقربه دلیل ارتباط نداشتن ترمینال است.

آزمایش را با سایر ترمینال های رله تکرار کنید تا دو ترمینال متصل به هم مشخص گردد. این ترمینال ها به بوبین (سیم پیچ) رله مربوط اند و دو ترمینال دیگر، پایه ی پلاتین های رله اند. در تصویر زیر آزمایش تشخیص پایه های مربوط به بوبین رله نشان داده شده است.

اتوماتیک راهنمااتوماتیک راهنما سوئیچ خودکاری است که عمل قطع و وصل جریان الکتریکی در مدار راهنما را برعهده دارد. عمل قطع و وصل مدار باعث می شود لامپ چراغ های راهنما با تناسب روشن شوند. اتوماتیک راهنما در انواع حرارتی (بی متالی)، مغناطیسی حرارتی و ترانزیستوری طراحی و ساخته شده است.

در تصویر زیر مکانیزم اتوماتیک راهنمای نوع مغناطیسی حرارتی نشان داده شده است. ترمینال P به لامپ پنل جلوی راننده، ترمینال B به سوئیچ اصلی موتور و L به دسته ی راهنمای خودرو متصل می شود.

نامگذاری می شود و تغذیه ی جریان الکتریکی چراغ روی پنل جلوی راننده را برعهده دارد. اجزای داخلی اتوماتیک راهنمای نوع بی متالی، که در شکل زیر نشان داده شده به ترتیب زیر است:

 • سیم پیچ حرارتی (شماره ۱)
 • تیغه ی بی متالی (شماره ۲)
 • فنر پلاتین (شماره ۳)
 • پلاتین (شماره ۴)

آهنگ قطع و وصل (زمان تناوب) در اتوماتیک راهنما بر حسب مقدار جریان مصرفی مدار راهنما تند تر یا کند تر می شود.

آزمایش اتوماتیک راهنمابرای آزمایش اتوماتیک راهنما به ترتیب زیر عمل کنید:

دسته ی راهنما را در حالت فعال شدن مدار قرار دهید و چراغ های راهنمای خودرو را مشاهده کنید. در صورتی که چراغ ها به حالت چشمک زن عمل نکند ابتدا ملحقات محل قرار گرفتن اتوماتیک راهنما را باز کنید تا به آن دسترسی داشته باشید.

سپس اتوماتیک راهنما را از محل خود خارج کنید. در تصویر زیر اتوماتیک راهنمای یک نوع خودرو، پس از خارج کردن آن از پنل جلوی راننده، دیده می شود.

سوکت اتصال سیم کشی مدار راهنما به اتوماتیک را از ترمینال های آن جدا کنید (سیم های متصل به ترمینال های B یا X و ترمینال L اتوماتیک راهنما) و به وسیله ی سیم رابط سر سیم های داخل سوکت را به یکدیگر متصل کنید.

روشن شدن مداوم لامپ چراغ های راهنما دلیل معیوب بودن اتوماتیک و سالم بودن بقیه ی اجزای مدار الکتریکی راهنمای خودرو است. در تصوسر زیر اتصال سیم های سوکت، با استفاده از سیم رابط، نشان داده شده است.

برای آزمایش اتوماتیک راهنما به روش زیر عمل کنید:

لامپی با توان الکتریکی برابر با مجموع توان الکتریکی لامپ های مورد استفاده در چراغ های راهنمای سمت راست یا سمت چپ خودرو را ، انتخاب کنید وآن را در مدار الکتریکی ، مطابق تصویر زیر قرار دهید (ترمینال مثبت لامپ به ترمینال L اتوماتیک و ترمینال منفی یا بدنه ی لامپ به قطب منفی باتری).

ترمینال B اتوماتیک راهنما رابه قطب مثبت باتری وصل کنید. روشن شدن لامپ به حالت چشمک زن دلیل سالم بودن اتو ماتیک راهنماست. درصورتی که اتوماتیک راهنما سه ترمینالی باشد لامپی، معادل لامپ اخطار نصب شده در صفحه ی نشان دهنده های روی پنل جلوی راننده، انتخاب کنید و آن را مطابق تصویر زیر در مدار قرار دهید.

(ترمینال P اتوماتیک به ترمینال مثبت باتری و بدنه ی لامپ به ترمینال منفی باتری). روشن وخاموش شدن لامپ به ترمینال مثبت باتری و بدنه ی لامپ ها نشان دهنده ی سالم بودن اتوماتیک راهنما است.

برای آزمایش سالم بودن دسته ی راهنما به ترتیب زیر عمل کنید:

 • کابل اتصال بدنه ی باتری را جدا کنید.
 • سوکت اتصال سوئیچ راهنما باسیم کشی خودرو را جدا کنید.
 • سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.

سیم مثبت مولتی متر را به ترمینال ورودی سوئیچ راهنما و سیم منفی مولتی متر را به یکی از خروجی های سوئیچ راهنما (دسته ی راهنما) متصل کنید و مقدار اهم اندازه گیری شده در صفحه ی نمایش مولتی متر را مشاهد کنید. علامت (بی نهایت) در صفحه ی مولتی متر سالم بودن دسته ی راهنما را در حالت خاموش بودن نشان می دهد. ترمینال خروجی دیگر دسته ی راهنما را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید.

در تصویر زیر نحوه ی آزمایش دسته ی راهنمای یک نوع خودرو نشان داده شده است. در دسته ی سیم متصل به دسته راهنما، سیم سبز رنگ (G) ورودی سوئیچ، سیم سبز رنگ با راه سفید (GW) خروجی به چراغ های راهنمای سمت راست و سیم سبز رنگ با راه قرمز (GR) خروجی سوئیچ به چراغ های راهنمای سمت چپ خودرو است.

سوئیچ راهنمای (دسته ی راهنما) را در وضعیت روشن چراغ های راهنمای سمت راست قرار دهید و مقدار اهم اندازه گیری شده را در صفحه ی نمایش مولتی متر مشاهده کنید. علامت بی نهایت نشان دهنده ی معیوب بودن سوئیچ راهنما و مقدار عدد صفر اندازه گیری شده نشانه ی سالم بودن سوئیچ است.

سوئیچ راهنما را در وضعیت روشن شدن چراغ های راهنمای سمت چپ خودرو قرار دهید و صفحه ی نمایش مولتی متر را مشاهده کنید. در این حالت نیز عدد صفر نشان داده شده در صفحه ی نمایش مولتی متر دلیل سالم بودن سوئیچ (دسته ی راهنما) و علامت (بی نهایت) نشان دهنده ی معیوب بودن آن است.

در تصویر آزمایش دسته ی راهنما (سوئیچ راهنما) در دو حالت فعال کردن مدار سمت راست و سمت چپ چراغ های راهنما، نشان داده شده است.

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی