علمی و پزشکی

ویدئو/ هشدار صریح رئیس نظام پزشکی درباره آینده پزشکان

ویدئو/ هشدار صریح ریس نیزم بیکیں ہے اینده دیگرین

دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز نگرانی از مهاجرت پزشکان و کیفیت آموزش پزشکی فارغ التحصیلان پزشکی گفت: هرکس از جایی فارغ التحصیل شود که کاملا بی کیفیت است رعایت همه زیرساخت های آموزشی، پزشک قابل اعتمادی برای آینده ایران نخواهد بود.»