عمومیکسب و کارهای برتر روز

نمونه سوالات تروما فوریت های پزشکی

با پیشرفت روز افزون بشر و افزایش جمعیت شهرها و روستاها و بالا رفتن سوانح و حوادث طبیعی و بحران های غیر مترقبه و نیاز به خدمات پبش بیمارستانی هرچه بیشتر افزایش یافته است که امروزه جهت پاسخگویی به این مورارد نیاز به سیستمی نظام مند تحت عنوان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی می باشد. البته تکنسین های فوریت پزشکی به عنوان مهم ترین عضو این سیستم اورژانس پیش بیمارستانی هستند.

با توجه به ایجاد مقطع کاردانی رشته فوریت پزشکی در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و رغبت بسیاری از نیروهای عملیاتی اورژانس جهت ورود به این مقطع و هم چنین جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی ناپیوسته این رشته و طراحی سوالات جدید و ارائه پاسخ های تشریحی به کلیه پرسش ها، این عزیزان را جهت دست یابی به رده های بالاتر علمی همراهی نموده و آنان را به واسطه مطالعه کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی، با نمونه پرسش های دستیابی به رده های بالاتر علمی همراهی نومده و آنان را به واسطه مطالعه این مجموعه، با نمونه پرسش های پیش بیمارستانی آشنا سازیم.

تکنیسین های فوریت های پزشکی به‌عنوان مهم‌ترین جزء سیستم اورژانس پیش‌ بیمارستانی، نیازمند توسعه فردی و به‌ روزنگاه‌ داشتن اطلاعات علمی و کسب یافته‌ های جدید در زمینه فوریت‌ های پزشکی می‌باشند که در این راستا مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور در گامی ارزشمند و قابل تقدیر، اقدام به تهیه و ترجمه کتبی کاربردی در این زمینه نموده است که قطعاً به‌عنوان یک مرجع ارزشمند برای این عزیزان محسوب می‌شود. از این رو با جمع‌آوری مجموعه سؤالات استاندارد از میان کتب پیش‌ بیمارستانی موجود و همچنین طراحی نمونه سوالات فوریت های پزشکی با جواب و ارائه پاسخ‌های تشریحی به کلیه پرسش‌ها، کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی تهیه و تنظیم شد.

نمونه سوالات تروما (شوارتز)

آقاي ٢٠ ساله به علت تصادف شديد موتور به اورژانس آورده مي شود.درد شديد در نيمه تحتاني شكم دارد.هموديناميك stable است.FAST منفي است.در گرافي لگن شواهد شكستگي وجود دارد.اقدام بعدي چيست؟

FAST سي دقيقه بعد

CT اسكن شكم و لگن

DPA

جراحي (لاپاراتومي تشخيصي)

آقاي ٢٥ ساله به علت تروماي نافذ فلانك راست (چاقو خوردگي) مراجعه مي كند.هموديناميك stableاست.اقدام بعدي چيست؟

CT اسكن تريپل كنتراست

DPL

اكسپلور زخم

CXR ايستاده

كدام گزينه در مورد فلايل چست اشتباه است؟

زماني رخ مي دهد كه سه يا بيش از سه دنده در حداقل دو محل شكسته باشد

CXR اوليه اغلب آسيب پارانشيم ريه را به خوبي نشان مي دهد

كانتوژن ريوي اغلب طي ١٢ ساعت اول پيشرفت مي كند

بعضي از بيماران به انتوباسيون و ونتيلاسيون مكانيكي نياز پيدا مي كنند

آقاي ٢٠ ساله اي را به علت چاقو خوردگي به زون دو گردن به اورژانس مي آورند.هماتوم ناحيه چاقو خوردگي در حال بزرگ شدن است.هموديناميك stable است.اقدام بعدي؟

پانسمان فشاري + CT آنژيو گرافي

اكسپلور جراحي

ازوفاگوگرام با ماده محلول در آب اورژانسي

تحت نظر و كنترل سايز هماتوم

جوان ٢٠ ساله اي را به علت چاقوخوردگي همي توراكس راست با تنگي نفس شديد به اورژانس مي اورند.كاهش صداي واضح در ریه راست دارد.بعد از تعبيه چست تيوب حدود ١١٠٠ سي سي خون خارج مي شود.اقدام بعدي؟

توراكوتومي

٢ ليتر رينگر لاكتات + ٢واحد خون + ٢واحدFFP و تحت نظر گرفته مي شود

CTاسكن قفسه سينه بدون كنتراست اورژانسي

آنژيوگرافي اورژانسي

كودك ٧ ساله به علت سقوط از روي دوچرخه و اصابت دسته دوچرخه به شكم،به اورژانس آورده مي شود.هموديناميك وي stable است.در معاينه تندرنس،ري باند تندرنس و گاردينگ شكم دارد.FAST مايع آزاد مختصر نشان مي دهد.اقدام بعدي؟

لاپاراتومي

CT اسكن شكم و لگن

DPL

تحت نظر + معاينه سريال + CBC سريال

جوان ترومايي را به دنبال تصادف در اتوبان به اورژانس مي آورند.تندرنس نيمه تحتاني شكم دارد.FAST نرمال و گرافي لگن مويد شكستگي است.بعد از دريافت دو ليتر رينگر، هموديناميك پايدار نشده است.كدام اقدام را توصيه نمي كنيد؟

تزريق خون و FFP

تزريق ٢ ليتر ديگر رينگر يا نرمال سالين

فيكس خارجي لگن شكسته توسط ارتوپد

پك لگن توسط جراح

سربازي را به علت اصابت گلوله به RLQ شکم به اورژانس مي آورند.توصیه شما چيست؟

لاپاراتومي

CT اسكن تريپل كنتراست

گرافي شكم با شاخص

CXR ايستاده

در كدام مورد زير بيمار بايد سريعا انتوبه شود؟

آسيب نافذ گردن و هماتوم در حال گسترش

آسيب شيميايي يا حرارتي هيپوفارنكس

خونريزي راه هوايي

همه موارد

تفاوت اصلي پنوموتوراكس ساده و تنشن در كدام مورد است؟

هيپوتانسيون

آمفيزم زير جلدي

وريد هاي گردني برجسته

ديسترس شديد تنفسي

بيمار ترومايي را به علت اصابت فرمان خودرو به قفسه سينه به اورژانس مي آورند.فشار خون پايين و ضربان قلب بالا است.سمع ريه تغيير خاصي ندارد.وريد هاي گردني برجسته هستند.بيمار از تنگي نفس شديد ودرد قفسه سينه شكايت دارد.تست تشخيصي انتخابي و ترجيحي شما كدام است؟

اكوكارديوگرافي

سونوگرافي

CXR

CT آنژيوگرافي

جوان ٢٥ ساله اي به علت تروماي شرياني يك ليتر خون از دست مي دهد.بيماري زمينه اي ندارد.كدام علامت حياتي وي كمتر تغيير مي كند؟

تعداد تنفس

فشار سيستوليك

تعداد نبض

فشار نبض

در همه موارد زير اورتروگرام ضروري است به جزء؟

بيماري كه شكستگي لگن و هماچوري دارد

بيماري كه در نوك مئاي وي خون ديده مي شود

در مصدومي كه در اسكروتوم و پرينه وي هماتوم وجود دارد

بيماري كه پروستات وي در توشه ركتوم بالا كشيده شده است

براي تشخيص كانتوژن ميوكارد به دنبال تروماي بلانت قفسه سينه كدام روش زير ارزش تشخيصي بيشتري دارد؟

CXR

ECG

اندازه گيري سريال آنزيم هاي قلبي

اندازه گيري فشار وريد مركزي

مرد جواني را به علت تصادف به اورژانس مي اورند.در معاينه تاكي كاردي،تاكي پنه،سيانوز،رگهاي گردني برجسته،كريپيتاسيون دنده سوم چپ،كاهش صداي همي توراكس چپ كه در دق تمپان است جلب توجه مي كند.كدام يك از مكانيسم هاي زير در نارسايي تنفسي بيمار بيشتر دخالت دارد؟

اختلال بازگشت وريدي

اختلال تهويه ريوي

كانتوژن ريه

درد ناشي از شكستگي دنده

جوان ٢٥ ساله به علت تصادف موتور سيكلت به اورژانس آورده مي شود.به علت بروز تنگي نفس و هموپتزي و آمفيزم وسيع گردن و با شك به آسيب تراشه گردني به اتاق عمل برده مي شود.براي برقراري راه هوايي در اتاق عمل توصيه شما چيست؟

انتوباسيون نازوتراكئال

انتوباسيون اوروتراكئال با گايد برونكوسكوپي

تراكئستومي ديستال به محل اسيب تراشه

كريكو تيروئيدوتومي

جوان ٢٥ ساله اي را به علت تروماي نافذ فضاي ٥ام بين دنده اي در خط ميد كلاويكولار چپ به اورژانس آورده اند.بلا فاصله بعد از رسيدن به اورژانس دچار ارست قلبي مي شود.كدام اقدام مناسبتر است؟

تعبيه چست تيوب و اقدامات احياء

تعبيه چست تيوب و انتقال به اتاق عمل

توراكوتومي در اورژانس

شروع اقدامات احياء و رساندن بيمار به اتاق عمل در كمتر از ٥دقيقه

بيماري به علت تروماي بلانت قفسه سينه دچار flail chest و كانتوژن ريوي شده است.هموپنوموتوراكس ندارد.طبق ABG انجام شده نياز به تهويه مكانيكي دارد.قبل از اتصال به ونتيلاتور كدام اقدام ضروري است؟

برونكوسكوپي و تميز كردن برونش ها

تعبيه چست تيوب

گذاشتن كيسه شن و ثابت كردن محل مواج

بلوك اعصاب اينتر كوستال

جوان ٢٠ ساله اي به علت تروماي بلانت شكم و خونريزي داخلي قرار است از شهر كوچكي اعزام شود.هوشياري كامل و علائم حياتي فعلا پايدار است.انتقال بيمار حدود دو ساعت طول ميكشد،در اين مدت بايد فشار خون بيمار در چه حدي حفظ شود؟

حداقل ١٢٠

١٠٠-٩٠

١١٠

٩٠-٨٠

كودك ٥ ساله اي به دنبال تروما دچار خونريزي شكمي شده است و نياز به IV line دارد.كداميك از راههاي زير ممنوعيت دارد؟

وريد ژوگولار

وريد صافن (مچ پا)

وريد فمورال

داخل استخوان تيبيا

اولين اولويت در ارزيابي بيماران ترومايي كدام است؟

اطمينان از كفايت اكسيژن رساني و تهويه

اطمينان از باز بودن راه هوايي

اطمينان از گردش خون نرمال و وضعيت مناسب قلب و عروق

انجام اقدامات راديولوژيك مناسب